login »
25 maart 2024

Casuïstiek zorg en veiligheid steeds complexer

De problemen die voorkomen op het snijvlak van zorg en veiligheid worden steeds complexer, zo constateren de panelleden van het Deskundigenpanel Veiligheid en Zorg van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Het CCV vroeg onlangs aan dit panel hoe belangrijk het thema Zorg en veiligheid op dit moment is.

Bijna unaniem werd geantwoord dat integraal samenwerken nog steeds hard nodig is. Ook ziet een deel van de panelleden dat de zorg- en overlastmeldingen bovengemiddeld stijgen.

Het accent van het werk op Zorg en veiligheid binnen een gemeente moet liggen op de combinatie van het voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen én het voorkomen van overlast en criminaliteit in de wijk. Daar is iedereen het over eens. Ook zien de panelleden dat deze onderwerpen sterk in elkaar overlopen en invloed hebben op elkaar. “De kwetsbaren komen tussen wal en schip terecht, maar zorgen ook voor overlast en criminaliteit,” zegt een van de panelleden. Een ander zegt hierover: ‘een individu kan een wijk of dorp ontwrichten’.

Complexe problemen doorbreken

Om de meervoudige en complexe problemen te doorbreken werken partners samen in verschillende meldpunten, vele soorten teams en overlegtafels. Vaak gebeurt dit in samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis. Professionals zoeken waar mogelijk de samenwerking, zorgen voor een goed functionerend netwerk van zorginstellingen, justitiële diensten en gemeenten. Of vervullen hiertussen een bemiddelende rol. Dat er nog een wereld te winnen is, blijkt wel uit de uitdagingen die professionals benoemen.

Bijna de helft vindt de rollen, taken en bevoegdheden niet duidelijk én meent dat er onduidelijkheid is over de toepassing van privacyregels en gegevensdeling. Voor een deel van de panelleden is het niet helder wie wanneer en waarop de regie heeft. Dat komt onder meer omdat er ‘ontzettend veel’ professionals betrokken zijn bij Zorg en Veiligheid. Andere redenen die zij opgeven is het gebrek aan kennis in het algemeen én aan kennis van interventiemogelijkheden.
Versterken van de samenwerking

Wat er volgens professionals hard nodig is op het gebied van zorg en veiligheid is versterking van de samenwerking. Ze realiseren zich tegelijkertijd ook dat het tijd kost om elkaar te ontmoeten en goed te leren kennen. Wat er daarnaast nog nodig is, is om de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden goed vast te leggen ‘zodat de uitvoering kan doorpakken’. Ook noemen panelleden het vergroten van kennis: inhoudelijk maar ook over wetgeving en leren van anderen. De Wams en de Wgs zijn voorbeelden van thema’s die op de agenda staan voor 2024.

Inspelen op complexe problematiek

Om goed in te kunnen spelen op complexe problematiek is het belangrijk dat de samenwerking soepel verloopt en deze waar mogelijk te versterken. Het CCV biedt ondersteuning bij het verbeteren van de samenwerking binnen netwerken. Danisa Latuhihin, adviseur Veiligheid en Zorg bij het CCV vertelt: “Vorig jaar zijn we gestart met de ontwikkeling van een samenwerkingsmodel. Als onderdeel daarvan maakten we een serious game: NetwerkKracht. In deze game krijgen deelnemers uit een domeinoverstijgend zorg- en veiligheidsnetwerk inzichten in waar kansen liggen om hun samenwerking te verbeteren. Dit jaar ontwikkelen we het samenwerkingsmodel verder uit, zodat steeds helderder wordt aan welke knoppen je kunt draaien om de samenwerking te verbeteren.”

Zorg- en Veiligheidshuizen

Voor de Zorg- en Veiligheidshuizen ondersteunt het CCV bij de implementatie van de nieuwe wetgeving Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs). Ook ontwikkelen we praktische tools om professionals te helpen bij het naleven van de wetgeving en het effectief delen van informatie tussen verschillende organisaties.

Basistraining Veiligheid en Zorg

Ken je de basistraining Veiligheid en Zorg al? Dit is een mooie eerste stap om meer zicht te krijgen op de integrale samenwerking. Het doel van deze training is het versterken van de samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein. Hierin krijgen deelnemers meer kennis van elkaars kaders, mogelijkheden en onmogelijkheden.

De training ondersteunt bij het creëren van een gezamenlijke visie op veiligheid en zorg. Je maakt daarnaast kennis met het AVE-model als antwoord op de vraag wie de regie heeft als problemen in huishoudens met oplopende problematiek waar meer professionals van verschillende organisaties bij betrokken zijn, te groot worden. Interesse? Neem contact op met Danisa Latuhihin van het CCV.