login »
15 maart 2021

Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024

De focus van de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024 ligt op de maatschappelijke opgave die de ZVH'en samen met partners willen oppakken. Zij willen (kwetsbare) inwoners helpen en zo bijdragen aan een positief maatschappelijk effect.

Beschrijving

In de landelijke Meerjarenagenda van de Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024 komen de ambities van alle stakeholders bij elkaar. Door beter zicht te krijgen op elkaars kennis en kunde, het verduidelijken van rollen, taken en verantwoordelijkheden en het verder op elkaar afstemmen van de werkzaamheden werken zij effectiever aan deze gezamenlijke maatschappelijke opgave.

Complexiteit neemt toe
De ZVH'en zien dat de complexiteit van de maatschappelijke opgaven waar straf en zorg samenkomen, groeit. Hun caseload kent steeds meer cases waarin sprake is van een hoog veiligheidsrisico. Hun maatschappelijke functie is hiermee nog zwaarwegender geworden.

Afspraken op 3 pijlers
In deze Meerjarenagenda hebben partners daarom afspraken gemaakt op 3 pijlers zodat uiterlijk eind 2024 in iedere regio een netwerk bestaat van duurzame basisvoorzieningen die in staat zijn om bestaande en nieuwe opgaven op te pakken. Deze thema’s zijn: personen met een (hoog) veiligheidsrisico, verbinding met de omgeving en het huis op orde. Bij elk onderdeel is uitgewerkt wat de ZVH doen en hoe ze dat willen aanpakken.

Gezamenlijke uitvoering
Deze Meerjarenagenda is een samenwerking van 13 partners op landelijk niveau. Samen met gemeenten en hun partners zijn zij verenigd in 30 ZVH. De uitvoering pakken zij gezamenlijk op. Netwerken worden verbonden en ze maken gebruik van elkaars kennis, expertise, contacten. Binnen ieders mogelijkheden worden mensen, middelen en faciliteiten samengebracht om activiteiten te organiseren en producten te ontwikkelen. Er is ook een ruwe planning gemaakt die richting geeft aan het uitvoeringsplan dat op dit moment verder wordt uitgewerkt.

ZVH belangrijke schakel
De Zorg- en Veiligheidshuizen zijn een belangrijke schakel in het zorg- en veiligheidsdomein. De focus ligt op complexe, domeinoverstijgende problematiek en personen met een hoog veiligheidsrisico. Het doel is het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval.

Organisatie

J&V, VWS, VNG, LVMZV en de landelijke partners

Downloads